سلام امام خوبی ها

من میخوام با طرزحرف زدن معمولیم ازت بخوام

دوس ات دارم مهربونم خیلیی ولی چند روزه که ازتون دور شدم اونم به خاطر اتفاقاییه که افتاده زودبیا خواهش میکنم التماست میکنم دعای تو بذیرفتس بس واسه ظهورت دعا کن ما هم میکنیم

دوس ات دارم خیلی زیاد