به گزارش مرکز خبر وابط عمومی مسجد مقدس جمکران، مرد، گاهی به عقب می‌نگرد و گاهی به جلو، مردد است بین ماندن و رفتن،سرگردان دو گنبد طلایی و فیروزه‌ای، اینجا بین‌الحرمین قم است و زیر لب می‌خواند: می‌آید می‌آید می‌آید….. پای تند می‌کند و می‌رود.

زنی کودکش را دست‌به‌دست می‌کند و زیر لب برایش اللهم کن الولیک…. می‌خواند، گویی می‌خواهد در ذره ذره وجودش آمیخته شود، پای تند می‌کند و می‌رود وزیر لب می‌گوید: می‌آید می‌آید….

پیرمردی با کمری خمیده و آهسته‌تر می‌آید اما دنیا را فیروزه‌ای می‌بیند و با هر گام عصایش زیر لب می‌گوید: می‌آید و می‌آید و می‌آید…

زوج جوانی بلند می‌خندند و می‌گویند ماه‌عسل آغاز کرده‌اند از بین‌الحرمین…

اینجا همه جمع‌اند. اینجا همه درهاله ای از رنگ فیروزه‌ای غرق اشتیاق‌اند..

اینجا قم است، بین‌الحرمین عاشقان عطر نرگس و عطر یاس.

اینجا منا و عرفات و اربعین را یکجا دارد، اینجا قرارگاه عاشقان است که یک‌صدا السلام الله الکامل و الشامل التام…. می‌خوانند.

اینجا هر که را صدا کنی انعکاسش “یا یوسف زهرا” است پیچیده در عطر یاس و نرگس.

کودکش را شیر می‌دهد و یا مهدی می‌گوید،چشم در چشم هم که می‌شویم می‌خندد و می‌گوید سرباز آقا را شیر می‌دهم و چشم در چشم کودکش می‌گوید: می‌آید می‌آید می‌آید….

اینجا همه جمع‌اند، بلوچ و ترک و لر و لک و عرب. اینجا همه دهان شیرین می‌کنند به جرعه‌ای شربت نذری عاشقانی که از هزاران فرسخ آمده‌اند.اینجا همه مشتاق تکه نانی هستند که دستی از کرمان پخته.اینجا همه زیر لب فقط می‌گویند می‌آید…

اینجا همه زبان هم رامی دانند،اینجا همه به دعای هم آمین می‌گویند .

اینجا مادران همه یک دعا می‌خوانند ،پدران یک زمزمه می‌کنند، اینجا همه دور یک سفره نشسته‌اند و خیره به گنبد فیروزه‌ای دعا می‌خوانند.

اینجا کسی تن‌ها نیست. اینجا بین‌الحرمین قم است. سرگردان گنبد فیروزه‌ای و طلایی، نیمه‌شب چراغان می‌کنند.

اینجا همه قلب‌ها مشتاق نیمه‌شب است، اینجا کسی راه گم نمی‌کند به هر سو که روند عشق تجلی می‌یابد، اینجا ستاره شمالی‌اش فیروزه است و ستاره‌ای جنوبی‌اش طلایی.

اینجا امشب ستارگان طواف می‌کنند گرد گنبد فیروزه‌ای و یک‌صدا می‌خوانند: می‌آید می‌آید…

اینجا نیمه‌شب اش نورباران است و همه گرد گنبد فیروزه‌ای در سما.

اینجا عطر یاس و نرگس درهم‌پیچیده و انس و ملک در طواف‌اند و زیر لب می‌خوانند : می‌آید می‌آید می‌آید…

یادداشت: راحله روشن

انتهای پیام/تس