آری می‌توان در تمام لحظات با خواندن زیارت‌نامه با ایشان ارتباط معنوی داشت؛ اما اگر منظور ملاقات و دیدار باشد، باید گفت: مسئلۀ غیبت، اقتضا می‌کند که آن حضرت از دیده‌ها پنهان باشد مگر این‌که مصلحت مهمی در میان باشد تا احتمال ملاقات با آن حضرت پیش آید؛ اما تشخیص این مصلحت با خود امام است. بنابراین ما نمی‌توانیم هرگاه بخواهیم آن حضرت را زیارت کنیم. البته این‌که مشتاق دیدار باشیم، کار خوبی است