دومین پیش نشست همایش گردشگری و معنویت به همت معاونت فرهنگی مسجد مقدس جمکران برگزار شد.