کاروان تجهیزات و تدارکات موکب جمکران صبح امروز به عمود 1070 در مسیر نجف به کربلا رسید. 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17