عصر امروز خادمان مسجد مقدس جمکران عملیات اجرایی خیمه موکب جمکران در عمود 1070 را آغاز کردند.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16


منبع: عکاس: محمد فشکی